Tillfällig vistelse

  • 1. Vård- och omsorgstagare
  • 2. LSS
  • 3. SoL
  • 4. Godkännande
  • 5. Förhandsgranska
  • 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg

Villkor vid beställning av Tillfällig vistelse

-Insatser i enlighet med Socialtjänstlagen, SoL eller

-Insatser i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade, LSS.

 

Beställningsblanketten

Komplett ifylld beställningsblankett ska vara Båstads kommun tillhanda senast fyra veckor före ankomst. Vid bristade ifylld blankett kommer inte ansökan att godkännas. Vid förlängd vistelsetid ska en ny blankett skickas in med fyra veckors varsel.

 

Trygghetslarm

Trygghetslarm på- och avinstalleras endast på vardagar. Trygghetslarmet lånas och installeras av Tryggomsorg som arbetar inom hemvården i Båstads kommun. All information om trygghetslarm ges av Tryggomsorg som tar kontakt mer er strax innan vistelsen för övernskommelse om dag och tid för på- och avinstallation.

 

Hjälpmedel

Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden ska dessa medtas och vara anpassade till den tillfälliga bostaden. Om man vistas tillfälligt hos oss kan man inte få hjälpmedel föreskrivna av Båstads kommun.

 

Den tillfälliga bostaden

Bostaden i Båstads kommun ska anpassas utefter vårdbehovet. Det kan innebära att en ommöblering behöver ske för att tillgodose en trygg och säker vårs samt för säkerställande av arbetsmiljön för omvårdnadspersonal.

 

Insatsen städ

Innehåller beställningen insatsen städ ska städmaterial samt godkända produkter tillhandahållas innan första städinsatsen. Produkter som är godkända enligt Båstads kommuns riktlinjer hittar du via denna länk. https://www.bastad.se/wp-content/uploads/2019/11/Hemv%C3%A5rdsinsats-broschyr.pdf

 

Längden på vistelsen

Vistelser som överstiger 6 månader är inte att betrakta som tillfällig vistelse. Överstiger vistelsen 6 månader ansvarar bosättningskommunen för utredning och verkställighet.

 

Bifogas i ansökan

- Aktuell utredning och beslut

- Senaste genomförandeplanen

- Ekonomist ersättningsmodell

- Vid insatsen egenvård: Egenvårdsintyg och läkarbedömning enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

 

Fakturering

Fakturering av insatserna kommer att ske till bosättningskommunen efter avslutad vistelse i Båstads kommun. Hemkommunens GLN-nummer ska alltid anges i bifogad ekonomiskt ersättningsblankett.

 

Gällande återbud

Återbud 14 dagar eller tidigare debiteras 14 dagar av beställd period.

Återbud 14 dagaer eller senate debiteras hela perioden som beställningsperioden avser.

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned