Tillfällig vistelse

  • 1. Vård- och omsorgstagare
  • 2. Godkännande
  • 3. Förhandsgranska
  • 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg

Villkor vid beställning av Tillfällig vistelse

-Insatser i enlighet med Socialtjänstlagen, SoL eller

-Insatser i enlighet med Lagen om stöd och service till vissa

funktionshindrade, LSS.

 

Vård och omsorgsnämnden beslutade i december/2019 att Båstad kommun inte längre ska erbjuda

hälso- och sjukvård dvs. hemsjukvård till personer som tillfälligt vistas i kommunen. Detta gäller

såväl insatser av sjuksköterska som rehabinsatser.

 

Vid tillfällig vistelse i Båstads kommun ansvarar bosättningskommunen för planerade insatser enligt

SoL där följande gäller:

 

Beställningen av tillfällig vistelse görs av bosättningskommunen och skall vara enligt Båstads

kommuns beställningsblankett om Tillfällig vistelse.

 

Komplett ifylld beställningsblankett skall vara Båstads Kommun tillhanda senast 4 veckor före

ankomstdatum. Beställningsunderlag som inte är komplett ifyllt, eller där bilagor saknas, kan

inte skickas via e-tjänst service.

 

Förlängning av den tillfälliga vistelsen skall göras på ny beställningsblankett med fyra veckors varsel.

 Följande skall alltid bifogas, oavsett om det gäller beställning eller förlängning:

 

  • Aktuell utredning och beslut
  • Senaste genomförandeplan
  • Ska kommunens personal utföra egenvård ska läkarbedömning bifogas  i enlighet med

Socialstyrelsens föreskrifter.

 

Tänk på att insatserna kan behöva anpassas till omgivningen och miljön där de ska utföras, både

närmiljön och bostadsförhållanden kan påverka behövet av stöd- och hjälpinsatser.

 

Trygghetslarm installeras av vistelsekommunen och behöver ej tas med från bosättningskommunen.

Trygghetslarmet kommer att installeras/avinstalleras vid början respektive slutet av vistelsen.

Detta gäller även om individen vistas periodvis i Båstads Kommun.

 

Används hjälpmedel i den ordinarie bostaden skall dessa medtas och vara anpassade till bostaden på

den tillfälliga vistelseadressen. Hjälpmedel förskrivs av bosättningskommunen. Vård- och

omsorgstagaren kan inte få hjälpmedel förskrivna i vistelsekommunen Båstads kommun.

 

Vid större hjälpmedel som inte kan medtagas vid transport till den tillfälliga vistelse adressen, kan

man köpa/hyra. Se länken:

http://www.bastad.se/wp-content/uploads/2016/10/Hj%C3%A4lpmedelsbutiker.pdf

 

Fakturering av insatserna kommer att ske till bosättningskommunen efter avslutad vistelse i Båstads

kommun.

 

Återbud 14 dagar eller tidigare debiteras 14 dagar av beställt period.

Återbud 14 dagar eller senare debiteras hela perioden som beställnings perioden avser.

Information

Tillgänglig som PDF

Ladda ned